Doprava a platba

Pralinky.eu

0 Kč

Doprava a platba

Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu Pralinky.eu. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky a platnými zákony.

Vymezení pojmů

Prodávající je firma Göde Art, s.r.o. se sídlem:

Špotzova 136/33,

Praha 6,

IČO: 25619420, DIČ: CZ25619420,
vedená Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 55345


Kupující je fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo zboží v internetovém obchodě Pralinky.eu

Kupní smlouva je objednávka kupujícího. Objednávka je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Potvrzení o nákupu zboží je kupujícímu předáno elektronickou cestou - e-mailem.

Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

Uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád, tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Reklamační řád je uveden na konci těchto obchodních podmínek. Do zahraničí nezasíláme.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva není přístupná třetím stranám. Kupující má možnost před odesláním objednávky svojí objednávku zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou v internetovém obchodě Pralinky.eu k dispozici v přehledném horním menu.

Objednávka musí obsahovat minimálně:

* Jméno a příjmení, adresu a e-mail kupujícího.

* Název, množství a cenu zboží dle nabídky internetového obchodu Pralinky.eu

* Případné doplňující údaje - komentář kupujícího k objednávce.

Po odeslání objednávky a jejím následném zpracování bude kupujícímu e-mailem odesláno potvrzení o jejím přijetí. V případě, že v tomto potvrzení budou nesrovnalosti oproti objednávce vytvořené on-line v našem internetovém obchodě, kupující musí neprodleně kontaktovat prodávajícího.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré podané objednávky jsou závazné. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Vlastnické právo na objednané zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím. Zboží je až do zaplacení majetkem prodávajícího.

Údaje kupujícího a ochrana osobních údajů

Osobní údaje kupujícího (zejména jméno, příjmení a adresa) jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré tyto údaje jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu internetového obchodu Pralinky.eu a nebudou poskytovány třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým je nutné předat osobní údaje kupujícího (jméno a adresu) z důvodu odeslání zboží. Osobní údaje kupujícího jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Uzavřením kupní smlouvy, souhlasí kupující se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi obchodu Pralinky.eu. Pokud kupující písemně požádá o vymazání údajů o sobě z databáze internetového obchodu Pralinky.eu, prodávající se tímto zavazuje po doručení této žádosti kupujícího veškeré údaje o kupujícím z databáze internetového obchodu Pralinky.eu neprodleně vymazat.

Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku kupujícího a dodat objednané zboží kupujícímu na uvedenou adresu v objednávce kupujícího. Zboží je dodáno vždy s fakturou - daňovým dokladem .

Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující při své předchozí objednávce nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

Prodávající má právo zrušit objednávku nebo její část, nebo navrhnout kupujícímu změnu objednávky nebo její části v těchto případech:

* zboží se v době vyřizování objednávky kupujícího vyprodalo a v dohledné době nebude k dispozici

* nastanou jiné objektivní (prokazatelné) důvody znemožňující prodávajícímu vyřízení objednávky .

V případě, že nastane některá z výše uvedených situací a objednávka nemůže být realizována, je o tom kupující bez prodlení informován prodávajícím. Kupující a prodávající se následně dohodnou na úpravě, odložení či úplném zrušení objednávky.

Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen uvést úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží zasláno.

Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je kupující srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

Zvýší-li se v době odesílání zboží kupujícímu prodávajícím bez předchozího upozornění cena zboží oproti původní prodejní ceně, má kupující právo od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv úhrad.

Neúplné nebo poškozené zboží musí kupující bez zbytečného odkladu telefonicky nebo e-mailem oznámit prodávajícímu, nejpozději však do 24 hodin od převzetí zboží od dopravce. V případě pozdějšího oznámení tohoto druhu nebude brán na toto oznámení zřetel. Prodávající doporučuje kontrolu zboží a stav balení zboží přímo při přebírání zboží od dopravce.

Pokud se kupující rozhodne využít svého práva na vrácení zboží do 14ti dnů od jeho převzetí bez udání důvodu a vrátí zboží prodávajícímu poškozené, může prodávající vůči kupujícímu uplatnit kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží.

V případě nedodržení výše uvedených lhůt pro odstoupení od smlouvy je takové odstoupení od smlouvy neplatné.

Platební podmínky od 1. 3. 2019:

V internetovém obchodě Pralinky.eu můžete zaplatit za zboží těmito způsoby:

1. Platba bankovním převodem (Česká pošta, Balík do ruky) - 129 Kč

2. Platba bankovním převodem (Česká pošta, Balík na poštu) - 109 Kč

3. Platba bankovním převodem (Česká pošta, Doporučený balíček) do 880 Kč a max. 2 kg - 99 Kč

4. Dobírka (Česká pošta, Balík do ruky) - 187 Kč

5. Dobírka (Česká pošta, Balík na poštu) - 167 Kč

6. Dobírka (Česká pošta, Doporučený balíček) do 880 Kč a max. 2 kg - 157 Kč

* Upozorňujeme zákazníky, že pokud platbu bankovním převodem neobdržíme do 5 pracovních dnů, bude objednávka automaticky stornována!

* cena poštovného je podle platného ceníku České pošty, balné neúčtujeme.

* informace o bankovním spojení a částce jsou součástí dokončené objednávky a jsou kupujícímu zaslány e-mailem

Uvedené podmínky platí pro Českou republiku

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. V případě, že se změní cena zboží, které je součástí aktuálně zpracovávané objednávky kupujícího, je o tom kupující neprodleně písemně informován (e-mailem) a s prodávajícím se vzájemně dohodnou na dalším postupu.
Veškeré uvedené ceny jsou včetně DPH.

Reklamace a odstoupení od smlouvy spotřebitelem

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů, na emailové adrese gode.art@tiscali.cz . Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

  1. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;
  2. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo
  3. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Odstoupit  také korespondenčně, a to na adrese:

Göde Art s.r.o

Špotzova 136/33

161 00 Praha 6

 

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá Göde Art s.r.o bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od Göde Art s.r.o obdržel, a to na své náklady.

Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, Göde Art s.r.o doporučuje pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu Göde Art s.r.o spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu.

Spotřebitel odpovídá Göde Art s.r.o pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu Göde Art s.r.o bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, Göde Art s.r.o však není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží Göde Art s.r.o odeslal.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. 

Provozní doba

Objednávky přes internetový obchod Pralinky.eu: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu

V případě výpadku informačního systému nebo zásahu vyšší moci Göde Art s.r.o nenese odpovědnost za nedodržení provozní doby.

 

Závěrečná ustanovení

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 1. 2015.